Βιβλιογραφία

– Σιμοπούλου Α., (2010), «Διατροφογενετική»,  στο Ν. Κατσιλάμπρος και  συνεργάτες (2010), Κλινική Διατροφή, ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ, Αθήνα. – The NCMHD Center οf Excellence for Nutritional Genomics – Υψηλάντης Π., «Διαγονιδιακά ζώα», Κτηvιατρική Ενημέρωση, τ77 , Μάρτιος-Απρίλιος 2006 – Jaenisch R., Βird Α., (2003), «Epigenetιc regulation of gene exρressιon how the genome integrates intrinsic and…