Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα

   Στην Ευρώπη επικρατεί η άποψη ότι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και τρόφιμα πιθανόν εγκυμονούν μακροχρόνιους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών και άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην απελευθέρωση και χρήση τους. Εδώ βασική αρχή αποτελεί η αρχή της πρόληψης. Σε συνδυασμό με την αρχή της ουσιαστικής ισοδυναμίας προβλέπεται ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την απελευθέρωση στο περιβάλλον και στην αγορά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.
Σύμφωνα με τις οδηγίες 90/220/EEC και 2001/18/EC, επιβάλλεται μια αυστηρή, βήμα βήμα διαδικασία έγκρισης για γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, μετά από ειδικό για κάθε περίπτωση προσδιορισμό των κινδύνων που προκύπτουν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επιπλέον, επιβάλλεται ειδική σήμανση σε όλα τα τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που περιέχουν πρωτεΐνη ή γενετικό υλικό προερχόμενα από γενετική τροποποίηση. Τρόφιμα όπου ανιχνεύονται γενετικά τροποποιημένα συστατικά σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,9% υποχρεωτικά επισημαίνονται [Οδηγίες (EC) Νο 182912003 για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμο και ζωοτροφές και (EC) Νο 1830/2003 για την ιχνηλασιμότητα και επισήμανση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών].
Η νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα προκύπτει μέσω της ENTRANSFOOD. Πρόκειται για μια χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνητική κοινοπραξία, που συγκεντρώνει εκπροσώπους από τον ακαδημαϊκό κόσμο, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τους κατασκευαστές τροφίμων, τους λιανοπωλητές και τις καταναλωτικές ομάδες από ολόκληρη την Ευρώπη. Διάδοχο σχήμα αποτελεί το SAFEFOOD, που σκοπό έχει να διευκολύνει τη συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών τρόπων παραγωγής αγροτικών τροφίμων (Euroρean Food lnfoιmabon Councιl).

Αφήστε μια απάντηση