Βιβλιογραφία

– Σιμοπούλου Α., (2010), «Διατροφογενετική»,  στο Ν. Κατσιλάμπρος και  συνεργάτες (2010), Κλινική Διατροφή, ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ, Αθήνα.

The NCMHD Center οf Excellence for Nutritional Genomics

– Υψηλάντης Π., «Διαγονιδιακά ζώα», Κτηvιατρική Ενημέρωση, τ77 , Μάρτιος-Απρίλιος 2006

Jaenisch R., Βird Α., (2003), «Epigenetιc regulation of gene exρressιon how the genome integrates intrinsic and environmenlal signals» Natυre Genetιcs, ιssue 33, ρ 245-254.

Αφήστε μια απάντηση